ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

ÇAKIRTEPE SAĞLIK HİZ.TUR.LTD.ŞTİ (“ÇAKIRTEPE HASTANESİ”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

A. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ

Kişisel verileriniz ÇAKIRTEPE HASTANESİ tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarımıza yaptığınız başvurulara bağlı kayıtlar, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kurumlarımıza sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, etkinliklerde elde edilen görsel kayıtlar, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, vatandaşlık numaranız, pasaport numaranız veya geçici vatandaşlık numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 • Görsel Kayıtlarınız: Etkinliklerde çekilen fotoğraflarınız,
 • Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Muhasebesel bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartının sadece slipte çıkan bilgileri, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgeleri ve verileriniz,
 • Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginiz,
 • Hastanemizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz,
 • ÇAKIRTEPE HASTANESİ’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda elde edilen kişisel verileriniz,
 • ÇAKIRTEPE HASTANESİ’ne ait tüm web sitelerine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz,
 • ÇAKIRTEPE HASTANESİ’ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ÇAKIRTEPE HASTANESİ çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME ARAÇLARI

ÇAKIRTEPE HASTANESİ tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • İlaç temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hastane ve Tıp Merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.
 • Organizasyon fotoğraflarının internet sitesinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanmasıyla birlikte işyerinde sosyal bir anlayışın benimsenmesi amacıyla işlenmesi,
 • Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ÇAKIRTEPE HASTANESİ’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ÇAKIRTEPE HASTANESİ ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ ELDE ETME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda ÇAKIRTEPE HASTANESİ ‘nin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde toplanmakta ve işlenmektedir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZKişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanılan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir.

F. VERİ GÜVENLİĞİ

ÇAKIRTEPE HASTANESİ, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

G. ŞİKAYET VE İLETİŞİM

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda kvkk@ÇAKIRTEPE.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ÇAKIRTEPE HASTANESİ’ne hitaben yazdığınız “word veya pdf” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak info@cakirtepehastanesi.com.tr mail adresine iletilebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak No : 43 Ünye/ORDU adresine Hasta İlişkileri Birimi dikkatine başvuru yapabilirsiniz.

 ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ KAMERA AYDINLATMA METNi

Hastanemiz İçerisinde ve Dışarısında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Çakırtepe Sağlık Hizmet ve Turizm Tic. Ltd. Şti. (“Hastane”) Tarafından Hazırlanmıştır.

Hastanemiz binası içerisinde ve dışarısında toplam 60 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hastane içi ve dışı güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta, kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir. İlgili kayıtlar, şirketimizin Bilgi İşlem biriminde güvenli bir şekilde tutulmakta ve 2 ay süre ile saklanmaktadır. Söz konusu verilere, belirtilen birim dışında Hastane içi veya dışından hiçbir kimsenin erişimi bulunmamakta, adli makamlar veya kolluk kuvvetlerince talep edilmediği takdirde hiçbir kişi veya kuruma aktarılmamakta ve belirtilen süre sonunda imha edilmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5 maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz ilgili mevzuat uyarınca imha edilecektir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 maddesi kapsamındaki tüm taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun şekilde Çakırtepe Sağlık Hizmet ve Turizm Tic. Ltd. Şti.’nin Atatürk Mah. Tepe Yolu Sok No:43/2 Ünye Ordu –adresine yazılı olarak veya kvkk@cakirtepehastanesi.com.tr e-posta adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ E-MAİL  AYDINLATMA METNi

Sayın İlgili,

Tarafımız ile doğrudan veya dolaylı olarak paylaşmış olduğunuz e-posta adresiniz başta olmak üzere tüm kişisel verileriniz6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin daha taleplerinizi, kvkk@cakirtepehastanesi.com.tr adresin e-mail atmanızı rica ederiz.

To whom it may concern,

All your personal data, especially your e-mail address that you share directly or indirectly with us, are processed and protected in accordance with the Law on Protection of Personal Data No. 6698. If you request details of our data protection policy, please send an e-mail kvkk@cakirtepehastanesi.com.tr